GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

V týchto zásadách ochrany osobných údajov zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete spravovať.

Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je informovanie o činnosti, o témach, ktoré súvisia s činnosťou AQUAKIDS, možnosť zapojiť sa do našich aktivít. .

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvajú AQUAKIDS,s.r.o. a AQUAKIDS Košice, s.r.o. so sídlom Užhorodská 19, 040 11  Košice. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme vás mohli na základe vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa.

Ak ste nám poskytli dar alebo uhradili príspevok za kurz vkladom na náš účet, máme k dispozícii vaše meno a číslo účtu.

Návštevou našej internetovej stránky sa z vášho prehliadača na náš server prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami. Tieto dáta sa zbierajú automaticky. Spracúvame ich tak, že sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Týmito údajmi sú: IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

Ak ste sa stali naším členom, máme k dispozícii vaše meno, adresu, email a telefonne číslo

Ak ste vyplnili prihlasovací formulár a zúčastnili ste sa našich aktivít a kurzov, máme k dispozícii vaše meno, adresu, telefónne číslo, meno a priezvisko vášho dieťaťa a jeho vek (nie dátum narodenia), ako aj vaše fotografie z našich aktivít.

Vaše osobné údaje ako aj údaje vášho dieťaťa získavame priamo od vás a spracúvame ich na základe vášho súhlasu.

Doba spracovávania osobných  údajov

Vaše osobné údaje spracúvame počas doby vášho členstva v AQUAKIDS.

Ak ste nám poskytli svoje údaje za účelom odberu noviniek, spracúvame vaše osobné údaje dovtedy, kým sa neodhlásite z odberu newslettra.

Ak ste uchádzačom o kurz, alebo ste nám poskytli fotografie na propagačné účely, vaše osobné údaje spracovávame do odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • právo na prístup k vašim osobným údajom – t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,

  • právo na opravu osobných údajov

  • právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať

  • právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať

  • právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.

  • právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom

  • právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Tieto práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na petra@aquakids.sk .

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na petra@aquakids.sk.

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci Slovenskej republiky.