Predplavecký kurz – škôlky

Výučba plávania je dlhodobý proces učenia. Tento proces sa realizuje v jednotlivých etapách základného plávania (prípravná, základná a zdokonaľovacia etapa). Preto je nutné vyučovanie plávania chápať ako dlhodobý proces. Vynechanie, alebo dôsledné nedokončenie niektorej etapy sa vždy prejaví na kvalite plaveckej spôsobilosti žiaka, a tým i jeho vzťahu k vodnému prostrediu, čo sa najvýraznejšie prejavuje vo využívaní plávania vo voľnom čase.

Charakteristickým znakom výučby plávania je postupný prechod neplavca jednotlivými etapami základného plávania. V štruktúre pohybových aktivít vo vodnom prostredí tvorí základné plávanie “základňu” , na ktorej sa budujú ďalšie aktivity vo vode. Základné plávanie je najdôležitejším prvkom vo “výstavbe” vedieť plávať.

Pragmatickým cieľom základného plávania je naučiť neplavca plávať. Tento cieľ sa plní v jednotlivých etapách základného plávania, ktoré sú pri tvorbe obsahu limitované vekom dieťaťa.

Okrem najdôležitejšej zručnosti vedieť plávať, je úlohou základného plávania vybudovať pomocou širokej škály špeciálnych didaktických metód a prostriedkov i pocit istoty pri pohybe vo vodnom prostredí. Táto úloha sa plní v dlhšom časovom úseku 1-2 roky, pretože si vyžaduje primeranú reakciu v neobvyklých situáciách (napr. zvládnuť napitie sa vody, vykašliavanie počas plávania, udržanie sa na hladine vody bez plávania a pod.) Ide o prevenciu potrebnú pri záchrane ľudského života, preto len preplávanie krátkej vzdialenosti je pre túto činnosť nepostačujúce. Široká škála plaveckých zručností má rôznorodý charakter nielen z hľadiska pohybovej štruktúry, ale i z hľadiska vplyvu na organizmus človeka (napr. iná technika plávania spôsobom prsia je na hladine iná ako pod vodou)

Prípravná etapa je vhodná pre každého začiatočníka bez ohľadu na vek. Z hľadiska senzitívneho obdobia rozvoja motorických schopností považujeme predškolský vek za najvhodnejší. Je to obdobie dieťaťa od 3 do 6 rokov, alebo od začiatku školskej dochádzky. V tomto období sú deti schopné ľahko, prirodzene a s veľkým emotívnym nábojom osvojiť si široké spektrum pohybových zručností. Je všeobecne známe, že čo si dieťa osvojí v tomto veku, už nikdy nezabudne.

Úlohou prípravnej etapy, ktorej sa zúčastňujú deti predškolského veku je:

 • adaptácia na vlastnosti vodného prostredia
 • osvojenie si základných plaveckých zručností formou hier, pomocou básničiek a pesničiek
 • získanie zručností pre zdokonalenie techniky budúcich plaveckých spôsobov

 Za splnený cieľ tejto etapy považujeme, ak dieťa zvládlo:

 • výdych proti odporu vody
 • samostatný skok z okraja bazéna do hlbokej vody a prirodzeným hrabavým pohybom dokáže vyplávať na hladinu
 • splývanie
 • preplávať vzdialenosť viac ako 10m kraulovými, znakovými alebo prsiarskými nohami s plaveckou doskou
 • bezpečný pohyb vo vode siahajúcej po prsia
 • mať pred vodou rešpekt, nie strach

Inštrukcie: 

 • Lekcia trvá 1 hodinu. Prvých 15 minút je rozcvička pri bazéne
 • Deti prezlečiete do plaviek a počkáte s nimi pri bazéne. Ja si ich od vás zoberiem, dáme si rozcvičku a po nej ich pôjdem osprchovať.
 • Platba bude prijatá v hotovosti na 1. lekcii alebo prevodom na účet
 • V 1 skupine môže byť maximálne 10 deti 
 • Asistenciu p.učiteľky potrebujem pri bazéne, v prípade, že by bolo potrebné ísť s nejakým dieťatkom na toaletu a pod.
 • Na 1. lekciu Vás poprosím doniesť menný zoznam deti

 Čo si so sebou deti na plávanie donesú:

 • protišmyková obuv, aby pri bazéne nedošlo k úrazu. Tú musia mať všetci dospelí a deti, ktoré prídu
 • kúpacia čiapka
 • plavecké okuliare
 • hygienické potreby (mydlo,…)
 • uteráky
 • plavky

Chcete sa prihlásiť do kurzu?